سوالات و اطلاعات شیمی - دستورالعمل دفع زائدات شیمیایی خطرناك مایع (مطالعه موردی بركه‌های تبخیری)

موضوعات
Category

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 1
» بازديد ديروز : 4
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 199
» بازديد سال : 2922
» بازديد کل : 5941
» اعضا : 0
» مطالب : 225


دفع مواد زائد خطرناك مایع یكی از مباحث جدی و عمدة دانش و تكنولوژی محیط زیست می‌باشد و این دفع می‌بایست بر شالودة قوانین و راهكارهای مهندسی و استانداردهای دقیق و روشن مبتنی باشد از این رو قبل از دفع این مواد بررسی رو شمای مختلف دفع با توجه به شرایط محلی و موقعیتهای مكانی و اقلیمی و شرایط اقتصادی برای انتخاب یك روش مناسب و بهینه جهت دفع حائز اهمیت م
دسته بندی شیمی
بازدید ها 14
فرمت فایل doc
حجم فایل 147 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 191
دستورالعمل  دفع زائدات شیمیایی خطرناك مایع (مطالعه موردی بركه‌های تبخیری)

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

دستورالعمل  دفع زائدات شیمیایی خطرناك مایع (مطالعه موردی بركه‌های تبخیری)

فهرست

عنوان                                                                                        صفحه

چكیده ...............................................................................................................

مقدمه ...............................................................................................................

علت انتخاب موضوع.........................................................................................

اهداف تحقیق.....................................................................................................

1-1-1) شناسایی مواد زائد خطرناك (تقسیم‌بندی)..........................................

1-1-1-1) تعاریف و دسته‌بندی مواد زائد خطرناك........................................

1-1-1-2) طبقه‌بندی مواد زائد خطرناك.........................................................

1-1-1-3) فهرست مواد زائد خطرناك ارائه شده توسط جامعه ...................

اقتصادی اروپا..................................................................................................

1-1-1-4) طبقه‌بندی مواد زائد خطرناك در اتریش........................................

1-1-2) اثرات بهداشتی و زیست بهداشتی و زیست محیطی مواد ..................

زائد خطرناك ...................................................................................................

1-1-2-1) اهمیت نسبی مواد زائد خطرناك در ایجاد مخاطرات بهداشتی.......

1-1-2-2) چگونگی آلودگی محیط زسیت توسط مواد زائد خطرناك..............

1-1-2-2-1) آلودگی آبهای زیرزمینی............................................................

1-1-2-3) اثرات تری كلرواتن - دی كلروتیلن................................................

1-1-2-4) اثرات 1 و 2 دی كلرواتان .............................................................

1-1-2-5) اثرات تتراكلرواتن (تتراكلرواتیلن، پركلرواتیلن) .............................

1-1-2-6) اثرات تتراكلرید كربن......................................................................

1-1-2-7) اثرات بنزن و اكلیل بنزن‌های سبك.................................................

1-1-2-8) اثرات كلروفرم................................................................................

1-1-2-8) اثرات كلروفرم ...............................................................................

1-1-2-9) اثرات اواواتری كلرواتان ...............................................................

1-1-2-10) اثرات تری كلرواتیلن....................................................................

1-1-2-11) اثرات كلروبنزن‌ها.........................................................................

1-1-1-12) اثرات كلرونیل...............................................................................

1-1-2-13) اثرات جیوه...................................................................................

1-1-2-14) اثرات ناشی از مس......................................................................

1-1-2-15) اثرات ناشی از سرب....................................................................

1-1-2-16) اثرات آزبستوز.............................................................................

1-1-2-17) اثرات سیانیها (نمك‌های محلول)...................................................

1-1-3) قوانین و مقرارت مواد زائد خطرناك در جهان (استانداردها)............

1-1-3-1) قوانین و مقرارت كنترل مواد زائد خطرناك در آمریكا..................

1-1-3-1-1) مسئولیت‌های تولید كننده...........................................................

1-1-3-1-2) مسئولیت‌های حمل كننده............................................................

1-1-3-1-3) مسئولین متصدیان و دارندگان تسهیلات تصویه، ....................

ذخیره و دفع.....................................................................................................

1-1-3-1-4) مقرارات بازدیدها.......................................................................

1-1-3-1-5) مقرارت مربوط به آموزش پرسنل............................................

1-1-3-1-6) مقرارت مربوط به پیگیری، ثبت و ارائه گزارشات.....................

 1-1-3-3) مقررات كنفرانسیون بازل.............................................................

1-1-4) روش‌های تصویه و دفع مواد زائد شیمیایی خطرناك مایع................

1-1-4-1) بازیافت و تهویه مواد زائد خطرناك مایع صنعتی..........................

1-1-4-2-1) كوره‌های زباله سوز..................................................................

1-1-4-2-1-1) سوزاننده‌های تزریق مایع......................................................

1-1-4-2-2) مخازن سطحی...........................................................................

1-1-4-2-3) تزریق در چاه عمیق...................................................................

1-1-4-2-4) كاهش حجم مواد زائد خطرناك.................................................

1-1-4-2-5) ذخیره‌سازی و نگهداری مواد زائد خطرناك در معادن.............

1-1-4-2-6) انتخاب معدن و دفن بهداشتی مواد خطرناك.............................

1-1-4-2-7) انبار كردن و استفاده كردن از لایه‌های نفوذناپذیری ..............

برای كنترل مواد زائد خطرناك........................................................................

1-1-4-2-8) دفن مواد زائد خطرناك..............................................................

1-4-2-8-1) انواع روش‌های دفن مواد زائد خطرناك ...................................

بخش دوم

1-2-1) شناسایی سیستم‌های تبخیری.............................................................

1-2-1-1) تبخیر و تعرق (با بستر و بدون بستر جاذب) ................................

1-2-1-1-1) تشریح .......................................................................................

1-2-1-1-1) كاربرد سیستم‌های تبخیر و تعرق..............................................

1-2-1-1-3) فاكتورهای عملكرد مؤثر در سیستم‌های تبخیر و تعرق............

1-2-1-1-4) خصوصیات و نمای سازه‌ای ....................................................

1-2-1-2) فاگون‌های تبخیری (با نفوذ و بدون نفوذ) .....................................

1-2-1-2-1) كاربرد لاگون‌های تبخیری.........................................................

1-2-1-2-2) فاكتورهای عملكرد مؤثر در لاگون‌های تبخیری........................

1-2-1-2-3) شكل‌ سازه‌ای حوضچه‌ی تبخیر.................................................

1-2-2) مبانی طراحی.......................................................................................

1-2-2-1) عوامل مؤثر در مقدار تبخیر...........................................................

1-2-2-1-1) اثر گرما در میزان تبخیر............................................................

1-2-2-1-2) تأثیر باد در مقدار تبخیر............................................................

1-2-2-1-3) تأثیر فشار جو در میزان تبخیر..................................................

1-2-2-1-4) تأثیر مواد محلول در میزان تبخیر.............................................

1-2-2-1-5) تأثیبر شكل و طبیعت سطح در مقدار تبخیر...............................

1-2-2-1-6) اندازه‌گیری مقدار تبخیر.............................................................

1-2-2-2) بارش و نزولات آسمانی.................................................................

1-2-2-2-1) تأثیر عوامل جغرافیای در مقدار بارش......................................

1-2-2-2-2) تأثیر زمان در تغییرات بارش....................................................

1-2-3) انتخاب محل .......................................................................................

1-2-3-1) ارزیابی كلی....................................................................................

1-2-3-1-1) معیارهای مهندسی ....................................................................

1-2-3-1-2) معیارهای زیست محیطی............................................................

1-2-3-1-3) معیارهای اقتصادی ..................................................................

1-2-3-3) چشم‌انداز طبیعی.............................................................................

1-2-3-4) خصوصیات خاك و مكانیزم كنترل آلودگی...................................

1-2-3-5) حفاظت از كیفیت آب در محل دفع..................................................

1-2-4) استفاده از پوشش‌های غیرقابل نفوذ در بركه‌های تبخیری................

1-2-4-1) دسته‌بندی پوشش‌های....................................................................

1-2-4-2) ارزیابی نشت..................................................................................

1-2-4-4) معرفی انواع پوشش‌های بركه‌های تبخیری....................................

1-2-4-4-1) درزگیری طبیعی و شیمیایی.......................................................

1-2-4-4-2) پوشش‌های ژوئسنتیك ..............................................................

1-2-4-4-3-1) ژئوتكستیایل .........................................................................

1-2-4-4-3-2) ژئوممبران.............................................................................

1-2-4-4-3-2-1) پوشش‌های پلی اتیلن متراكم.............................................

1-2-4-4-3-2-2) اساس فلسفه طراحی ژئوممبران.......................................

1-2-4-4-3-2-3) مشخصات فنی لایه‌های ژئوسنتتیك..................................

1-2-4-4-3-2-4) روش نصب و اجرای پوشش‌های HDPE .....................

1-2-4-4-3-2-5) نگهداری و انبار لایه‌های ژئوسنتتیك ...............................

1-2-4-4-3-2-6) استاندارد نصب لایه های ژئوسنتتیك...............................

1-2-4-4-3-2-7) موارد استفاده ژئوممبران برای نفوذ ناپذیر ساختن.........

1-2-4-4-3-3) عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش.......................................

1-2-4-4-3-4) مسائل پوشش‌های بتنی و مراحل اجرای .............................

لاینینگ و راهكار مشكلات آن ..........................................................................

1-2-4-4-3-5) برخی از علل ترك خوردگی در پوشش بتنی .......................

حوض‌ها و راهكارها.........................................................................................

فصل دوم

2-1) گردآوری اطلاعات .................................................................................

3-2) مطالعه بر روی مطالب گردآوری شده....................................................

2-3) فرضیات مدل...........................................................................................

2-4) معیارهای طرح.........................................................................................

1-4-1) آب باران در آب‌گیری حوضچه..........................................................

2-4-2) آب فرآیند ورودی...............................................................................

2-4-3) تولید فاضلاب......................................................................................

2-4-4) تبخیر...................................................................................................

2-4-5) چرخش موجی در اثر باد مداوم.........................................................

2-5) روش محاسبه..........................................................................................

2-5-1) حصول مساحت سطحی دلخواه حوضچه با تكرار آزمایش...............

2-5-2) تنظیم عمق لاگون برای ورودی بیش از حد متوسط..........................

2-6) نتایج سایز بعدی لاگون...........................................................................

2-7) آب تعادل.................................................................................................

2-7-1) بهسازی معیارهای طرح......................................................................

2-7-1-1) بارش .............................................................................................

  1. 2-7-1-2) آب تعادل .......................................................................................

2-7-1-3) تبخیر...............................................................................................

2-7-2-1) حداكثر آب تعادل............................................................................

2-7-2-2) حداقل آب تعادل.............................................................................

فصل سوم

3-1) نتایج.........................................................................................................

3-2) نحوة عملكرد مدل....................................................................................

3-3) نتیجه طرح................................................................................................

3-3) نتیجه طرح................................................................................................

3-4) ارائه سیستم لایه‌بندی برای بركه‌های تبخیری........................................

3-4-1) سیستم لایه‌بندی ژئووسنتیك و بتن مسلح..........................................

3-4-2) سیستم لایه‌بندی ژئوسنتیك و خاك اصلاح شده................................

3-4-3) سیستم لایه‌بندی خاكی........................................................................

فصل 4

4-1) بحث و نتیجه‌گیری...................................................................................

4-2) ارائه پیشنهادات.......................................................................................

منابع..................................................................................................................

چكیده انگلیسی..................................................................................................

چكیده

دفع مواد زائد خطرناك مایع یكی از مباحث جدی و عمدة دانش و تكنولوژی محیط زیست می‌باشد. و این دفع می‌بایست بر شالودة قوانین و راهكارهای مهندسی و استانداردهای دقیق و روشن مبتنی باشد. از این رو قبل از دفع این مواد بررسی رو شمای مختلف دفع با توجه به شرایط محلی و موقعیتهای مكانی و اقلیمی و شرایط اقتصادی برای انتخاب یك روش مناسب و بهینه جهت دفع حائز اهمیت می‌باشد.

در این تحقیق پس از شناسایی و طبقه‌بندی پسابهای خطرناك مایع اثراث زیست محیطی آنها و همچنین قوانین و استانداردهای بین‌المللی به طور اجمالی بررسی شد. و پس روشهای مختلف دفع پسابهای خطرناك مایع تشریح گر دید و از میان روشهای مختلف دفع این موارد، لاگونهای تبخیری به عنوان یكی از راهكارهای مهندسی و فنی دفع این مواد با توجه به شرایط آب و هوایی و اقتصادی ایران مورد بررسی‌های فنی و اقتصادی قرار گرفت و در آخر سیستم تبخیری فوق با توجه به آمار بارش و تبخیر شهر اصفهان و فاضلاب فرض شدة ورودی 14300 متر مكعب در سال، طی دورة 10 ساله طراحی و مدل‌سازی كامپیوتری گشت و نتایج بدست آمده از مدل كامپیوتری حوضچة تبخیری با ابعاد 60×120 متر و عمق 5/2 متر با شیب 2 به 1 بود كه لاگون طرح شده پس از چك شدن حداكثر عمق فاضلاب در طول بهره‌برداری 10 ساله برابر 81/1 متر بود كه این رقم بیانگر  طراحی مناسب و بهینه حوضچه با توجه به شرائط جوی و داده‌های مفرض می‌باشد و در آخر سه سیستم لایه‌بندی جهت نفوذ ناپذیر ساختن حوضچه‌ها معرفی گردید كه با توجه به برآورد هزینه و نوع زائدات خطرناك دفع شده در حوضها بهترین گرینه جهت دفع سپابهای بسیار خطرناك صنایع سیستم لایه بیندی ژئوسنتتیكی همراه با بتن مسلح پیشنهاد گشت كه هزینه نصب و تهیة و آزمایشان هر متر مربع آن با توجه به فهرست‌های انبیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریز كشور در سال 1383 و مذاكرات با شركتهای سازند، 142950 ریال برآورد شد.

 

فصل اول

مقدمه

تولید پسماند، پیامد ناگزیر و وجه مشترك تمامی فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف مداد و انرژی در جوامع كنونی است. بخشی از این پسماندها به دلیل آثار و عوارض حاد و یا مزمنی كه بر سلامت انسان و كیفیت محیط زیست بر جای می نهند، تحت عنوان پسماندهای زیانبار، پسماندهلای خطرناك یا پسماندهای ویژه تعریف و دسته‌بندی شده‌اند. بزرگترین بخش از اینگونه پسماندها از تولید و مصرف میلیونها ماده شیمیایی سرچشمه می‌گیرند كه در قرن حاضر به جوامع و طبیعت معرفی شده‌اند و مكانیزم دفاعی طبیعی برای مقابله با آنها وجود ندارد.

در سال 1983 حداقل  365 میلیون تن پسماند خطرناك در كشور امریكا تولید شده‌است. كه معادل با 3/4 كیلوگرم به ازاء هر نفر در روز می‌باشد.

[salcedo, R.N, 1989]

تا پنجاه شاه پیش از این، توجهی به مسأله پساندهای خطرناك نمی‌شد. وقوع برخی  حوادث در كشورهای صنعتی سبب شد كه افكار عمومی نسبت به این مساله حساسیت نشان دهد و این حساسیت موجب وضع قوانین و مقرارت پیچیده و معضل برای مدیریت جامعه فرآیندهای تولید، نگهداری، حمل و دفع این مواد شده است.

از جمله این حوادث می‌توان به واقعه لاو كانال در امریكا و سوسو در ایتالیا اشاره كرد كه هر دو منجر به آلودگی شدید محیط و مرگ انسانها شدند.

حل و فصل مشكلات ناشی از تولید پسماندهای خطرناك بسیار پرهزینه است. میزان هزینه‌هایی كه در عرصه مدیریت پسماندهای خطرناك در كشورهای توسعه‌یافته به مصرف می‌رسید بین 1 تا 10 دلار به ازاء هر نفر در سال متغییر می‌باشد.

[ Yakwitz, Harvy, 1988]

در كشورهای در حال توسعه، مصرف بی‌رویه مواد شیمیایی از قبیل سموم كشاورزی سوختها و مواد نفتی، كودها و داروها و سایر مواد (كه گاه با سوبسیدهای دولتی عرضه می‌شوند)، فقدان مقرارت و آگاهی و حساسیت عمومی و فقدان دانش و تخصص در نهادهای دولتی موجب پدید آمدن ناهنجاریهای فراوان در مدیریت پسماندهای خطرناك شده است. ریخت و پاش مواد شیمیایی خطرناك و دفع نامناسب این مواد همراه با زباله‌های شهری و فاضلابها در كشور ما امری است كاملاً مشهود، روزمره و فراگیر. در عین حال، بخشی قابل توجهی از مشكلات مربوط به پسماندهای شیمیایی از كشورهای پیشرفته به كشورهای در حال توسعه منتقل می‌شود به عنوان مثال علیرغم منع شدید مصرف بی‌فنیلهای پلی كلره در كشورهای پیشرفته، هنوز هم این مواد به كشور ما وارد می شود و در صنعت تولید و انتقال نیروی برق به مصرف می‌رسد. از این رو راهكار و روش دفع این پسماندها به دلیل خطرناك بودنشان حائز اهمیت می‌باشد لذا هر كدام از راهكارهای دفع پسماندهای خطرناك می‌بایست تمام مراحل دفع این مواد را در برگیرد و در این میان دفع به روش لاگونهای تبخیری به عنوان یكی از روشهای دفع در مناطق گرمسیر؛ به دلیل توجیه اقتصادی و سهولت عملیات ساخت و سادگی دفع از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر روشهای مختلف دفع مواد زائد خطرناك، روش لاگونهای تبخیری به عنوان یكی از روشهای دفع پسابهای خطرناك با توجه به شرایط اقلیمی، جغرافیایی و اقتصادی ایران مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفته شده است.

علت انتخاب موضوع:

با توجه به اینكه برخی از صنایع آلودگی‌ها و پسابهای خطرناكی كه ایجاد می‌كند كه اثرات مخرب زیست محیطی دارند لذا لاگونهای تبخیری یكی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای دفع پسابهای خطرناك مایع می‌باشد؛ كه در مناطق گرمسیر كاربرد دارد و با توجه به اینكه هیچ دستورالعملی برای طراحی و ساخت بركه‌های تبخیری در داخل كشور وجود ندارد لذا هدف از این تحقیق ارائه راهكار مناسب جهت دفع مواد زائد خطرناك شیمیایی مایع به روش لاگون تبخیری می‌باشددفع مواد زائد خطرناك مایع یكی از مباحث جدی و عمدة دانش و تكنولوژی محیط زیست می‌باشد و این دفع می‌بایست بر شالودة قوانین و راهكارهای مهندسی و استانداردهای دقیق و روشن مبتنی باشد از این رو قبل از دفع این مواد بررسی رو شمای مختلف دفع با توجه به شرایط محلی و موقعیتهای مكانی و اقلیمی و شرایط اقتصادی برای انتخاب یك روش مناسب و بهینه جهت دفع حائز اهمیت م
دسته بندی شیمی
بازدید ها 14
فرمت فایل doc
حجم فایل 147 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 191
دستورالعمل  دفع زائدات شیمیایی خطرناك مایع (مطالعه موردی بركه‌های تبخیری)

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

دستورالعمل  دفع زائدات شیمیایی خطرناك مایع (مطالعه موردی بركه‌های تبخیری)

فهرست

عنوان                                                                                        صفحه

چكیده ...............................................................................................................

مقدمه ...............................................................................................................

علت انتخاب موضوع.........................................................................................

اهداف تحقیق.....................................................................................................

1-1-1) شناسایی مواد زائد خطرناك (تقسیم‌بندی)..........................................

1-1-1-1) تعاریف و دسته‌بندی مواد زائد خطرناك........................................

1-1-1-2) طبقه‌بندی مواد زائد خطرناك.........................................................

1-1-1-3) فهرست مواد زائد خطرناك ارائه شده توسط جامعه ...................

اقتصادی اروپا..................................................................................................

1-1-1-4) طبقه‌بندی مواد زائد خطرناك در اتریش........................................

1-1-2) اثرات بهداشتی و زیست بهداشتی و زیست محیطی مواد ..................

زائد خطرناك ...................................................................................................

1-1-2-1) اهمیت نسبی مواد زائد خطرناك در ایجاد مخاطرات بهداشتی.......

1-1-2-2) چگونگی آلودگی محیط زسیت توسط مواد زائد خطرناك..............

1-1-2-2-1) آلودگی آبهای زیرزمینی............................................................

1-1-2-3) اثرات تری كلرواتن - دی كلروتیلن................................................

1-1-2-4) اثرات 1 و 2 دی كلرواتان .............................................................

1-1-2-5) اثرات تتراكلرواتن (تتراكلرواتیلن، پركلرواتیلن) .............................

1-1-2-6) اثرات تتراكلرید كربن......................................................................

1-1-2-7) اثرات بنزن و اكلیل بنزن‌های سبك.................................................

1-1-2-8) اثرات كلروفرم................................................................................

1-1-2-8) اثرات كلروفرم ...............................................................................

1-1-2-9) اثرات اواواتری كلرواتان ...............................................................

1-1-2-10) اثرات تری كلرواتیلن....................................................................

1-1-2-11) اثرات كلروبنزن‌ها.........................................................................

1-1-1-12) اثرات كلرونیل...............................................................................

1-1-2-13) اثرات جیوه...................................................................................

1-1-2-14) اثرات ناشی از مس......................................................................

1-1-2-15) اثرات ناشی از سرب....................................................................

1-1-2-16) اثرات آزبستوز.............................................................................

1-1-2-17) اثرات سیانیها (نمك‌های محلول)...................................................

1-1-3) قوانین و مقرارت مواد زائد خطرناك در جهان (استانداردها)............

1-1-3-1) قوانین و مقرارت كنترل مواد زائد خطرناك در آمریكا..................

1-1-3-1-1) مسئولیت‌های تولید كننده...........................................................

1-1-3-1-2) مسئولیت‌های حمل كننده............................................................

1-1-3-1-3) مسئولین متصدیان و دارندگان تسهیلات تصویه، ....................

ذخیره و دفع.....................................................................................................

1-1-3-1-4) مقرارات بازدیدها.......................................................................

1-1-3-1-5) مقرارت مربوط به آموزش پرسنل............................................

1-1-3-1-6) مقرارت مربوط به پیگیری، ثبت و ارائه گزارشات.....................

 1-1-3-3) مقررات كنفرانسیون بازل.............................................................

1-1-4) روش‌های تصویه و دفع مواد زائد شیمیایی خطرناك مایع................

1-1-4-1) بازیافت و تهویه مواد زائد خطرناك مایع صنعتی..........................

1-1-4-2-1) كوره‌های زباله سوز..................................................................

1-1-4-2-1-1) سوزاننده‌های تزریق مایع......................................................

1-1-4-2-2) مخازن سطحی...........................................................................

1-1-4-2-3) تزریق در چاه عمیق...................................................................

1-1-4-2-4) كاهش حجم مواد زائد خطرناك.................................................

1-1-4-2-5) ذخیره‌سازی و نگهداری مواد زائد خطرناك در معادن.............

1-1-4-2-6) انتخاب معدن و دفن بهداشتی مواد خطرناك.............................

1-1-4-2-7) انبار كردن و استفاده كردن از لایه‌های نفوذناپذیری ..............

برای كنترل مواد زائد خطرناك........................................................................

1-1-4-2-8) دفن مواد زائد خطرناك..............................................................

1-4-2-8-1) انواع روش‌های دفن مواد زائد خطرناك ...................................

بخش دوم

1-2-1) شناسایی سیستم‌های تبخیری.............................................................

1-2-1-1) تبخیر و تعرق (با بستر و بدون بستر جاذب) ................................

1-2-1-1-1) تشریح .......................................................................................

1-2-1-1-1) كاربرد سیستم‌های تبخیر و تعرق..............................................

1-2-1-1-3) فاكتورهای عملكرد مؤثر در سیستم‌های تبخیر و تعرق............

1-2-1-1-4) خصوصیات و نمای سازه‌ای ....................................................

1-2-1-2) فاگون‌های تبخیری (با نفوذ و بدون نفوذ) .....................................

1-2-1-2-1) كاربرد لاگون‌های تبخیری.........................................................

1-2-1-2-2) فاكتورهای عملكرد مؤثر در لاگون‌های تبخیری........................

1-2-1-2-3) شكل‌ سازه‌ای حوضچه‌ی تبخیر.................................................

1-2-2) مبانی طراحی.......................................................................................

1-2-2-1) عوامل مؤثر در مقدار تبخیر...........................................................

1-2-2-1-1) اثر گرما در میزان تبخیر............................................................

1-2-2-1-2) تأثیر باد در مقدار تبخیر............................................................

1-2-2-1-3) تأثیر فشار جو در میزان تبخیر..................................................

1-2-2-1-4) تأثیر مواد محلول در میزان تبخیر.............................................

1-2-2-1-5) تأثیبر شكل و طبیعت سطح در مقدار تبخیر...............................

1-2-2-1-6) اندازه‌گیری مقدار تبخیر.............................................................

1-2-2-2) بارش و نزولات آسمانی.................................................................

1-2-2-2-1) تأثیر عوامل جغرافیای در مقدار بارش......................................

1-2-2-2-2) تأثیر زمان در تغییرات بارش....................................................

1-2-3) انتخاب محل .......................................................................................

1-2-3-1) ارزیابی كلی....................................................................................

1-2-3-1-1) معیارهای مهندسی ....................................................................

1-2-3-1-2) معیارهای زیست محیطی............................................................

1-2-3-1-3) معیارهای اقتصادی ..................................................................

1-2-3-3) چشم‌انداز طبیعی.............................................................................

1-2-3-4) خصوصیات خاك و مكانیزم كنترل آلودگی...................................

1-2-3-5) حفاظت از كیفیت آب در محل دفع..................................................

1-2-4) استفاده از پوشش‌های غیرقابل نفوذ در بركه‌های تبخیری................

1-2-4-1) دسته‌بندی پوشش‌های....................................................................

1-2-4-2) ارزیابی نشت..................................................................................

1-2-4-4) معرفی انواع پوشش‌های بركه‌های تبخیری....................................

1-2-4-4-1) درزگیری طبیعی و شیمیایی.......................................................

1-2-4-4-2) پوشش‌های ژوئسنتیك ..............................................................

1-2-4-4-3-1) ژئوتكستیایل .........................................................................

1-2-4-4-3-2) ژئوممبران.............................................................................

1-2-4-4-3-2-1) پوشش‌های پلی اتیلن متراكم.............................................

1-2-4-4-3-2-2) اساس فلسفه طراحی ژئوممبران.......................................

1-2-4-4-3-2-3) مشخصات فنی لایه‌های ژئوسنتتیك..................................

1-2-4-4-3-2-4) روش نصب و اجرای پوشش‌های HDPE .....................

1-2-4-4-3-2-5) نگهداری و انبار لایه‌های ژئوسنتتیك ...............................

1-2-4-4-3-2-6) استاندارد نصب لایه های ژئوسنتتیك...............................

1-2-4-4-3-2-7) موارد استفاده ژئوممبران برای نفوذ ناپذیر ساختن.........

1-2-4-4-3-3) عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش.......................................

1-2-4-4-3-4) مسائل پوشش‌های بتنی و مراحل اجرای .............................

لاینینگ و راهكار مشكلات آن ..........................................................................

1-2-4-4-3-5) برخی از علل ترك خوردگی در پوشش بتنی .......................

حوض‌ها و راهكارها.........................................................................................

فصل دوم

2-1) گردآوری اطلاعات .................................................................................

3-2) مطالعه بر روی مطالب گردآوری شده....................................................

2-3) فرضیات مدل...........................................................................................

2-4) معیارهای طرح.........................................................................................

1-4-1) آب باران در آب‌گیری حوضچه..........................................................

2-4-2) آب فرآیند ورودی...............................................................................

2-4-3) تولید فاضلاب......................................................................................

2-4-4) تبخیر...................................................................................................

2-4-5) چرخش موجی در اثر باد مداوم.........................................................

2-5) روش محاسبه..........................................................................................

2-5-1) حصول مساحت سطحی دلخواه حوضچه با تكرار آزمایش...............

2-5-2) تنظیم عمق لاگون برای ورودی بیش از حد متوسط..........................

2-6) نتایج سایز بعدی لاگون...........................................................................

2-7) آب تعادل.................................................................................................

2-7-1) بهسازی معیارهای طرح......................................................................

2-7-1-1) بارش .............................................................................................

  1. 2-7-1-2) آب تعادل .......................................................................................

2-7-1-3) تبخیر...............................................................................................

2-7-2-1) حداكثر آب تعادل............................................................................

2-7-2-2) حداقل آب تعادل.............................................................................

فصل سوم

3-1) نتایج.........................................................................................................

3-2) نحوة عملكرد مدل....................................................................................

3-3) نتیجه طرح................................................................................................

3-3) نتیجه طرح................................................................................................

3-4) ارائه سیستم لایه‌بندی برای بركه‌های تبخیری........................................

3-4-1) سیستم لایه‌بندی ژئووسنتیك و بتن مسلح..........................................

3-4-2) سیستم لایه‌بندی ژئوسنتیك و خاك اصلاح شده................................

3-4-3) سیستم لایه‌بندی خاكی........................................................................

فصل 4

4-1) بحث و نتیجه‌گیری...................................................................................

4-2) ارائه پیشنهادات.......................................................................................

منابع..................................................................................................................

چكیده انگلیسی..................................................................................................

چكیده

دفع مواد زائد خطرناك مایع یكی از مباحث جدی و عمدة دانش و تكنولوژی محیط زیست می‌باشد. و این دفع می‌بایست بر شالودة قوانین و راهكارهای مهندسی و استانداردهای دقیق و روشن مبتنی باشد. از این رو قبل از دفع این مواد بررسی رو شمای مختلف دفع با توجه به شرایط محلی و موقعیتهای مكانی و اقلیمی و شرایط اقتصادی برای انتخاب یك روش مناسب و بهینه جهت دفع حائز اهمیت می‌باشد.

در این تحقیق پس از شناسایی و طبقه‌بندی پسابهای خطرناك مایع اثراث زیست محیطی آنها و همچنین قوانین و استانداردهای بین‌المللی به طور اجمالی بررسی شد. و پس روشهای مختلف دفع پسابهای خطرناك مایع تشریح گر دید و از میان روشهای مختلف دفع این موارد، لاگونهای تبخیری به عنوان یكی از راهكارهای مهندسی و فنی دفع این مواد با توجه به شرایط آب و هوایی و اقتصادی ایران مورد بررسی‌های فنی و اقتصادی قرار گرفت و در آخر سیستم تبخیری فوق با توجه به آمار بارش و تبخیر شهر اصفهان و فاضلاب فرض شدة ورودی 14300 متر مكعب در سال، طی دورة 10 ساله طراحی و مدل‌سازی كامپیوتری گشت و نتایج بدست آمده از مدل كامپیوتری حوضچة تبخیری با ابعاد 60×120 متر و عمق 5/2 متر با شیب 2 به 1 بود كه لاگون طرح شده پس از چك شدن حداكثر عمق فاضلاب در طول بهره‌برداری 10 ساله برابر 81/1 متر بود كه این رقم بیانگر  طراحی مناسب و بهینه حوضچه با توجه به شرائط جوی و داده‌های مفرض می‌باشد و در آخر سه سیستم لایه‌بندی جهت نفوذ ناپذیر ساختن حوضچه‌ها معرفی گردید كه با توجه به برآورد هزینه و نوع زائدات خطرناك دفع شده در حوضها بهترین گرینه جهت دفع سپابهای بسیار خطرناك صنایع سیستم لایه بیندی ژئوسنتتیكی همراه با بتن مسلح پیشنهاد گشت كه هزینه نصب و تهیة و آزمایشان هر متر مربع آن با توجه به فهرست‌های انبیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریز كشور در سال 1383 و مذاكرات با شركتهای سازند، 142950 ریال برآورد شد.

 

فصل اول

مقدمه

تولید پسماند، پیامد ناگزیر و وجه مشترك تمامی فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف مداد و انرژی در جوامع كنونی است. بخشی از این پسماندها به دلیل آثار و عوارض حاد و یا مزمنی كه بر سلامت انسان و كیفیت محیط زیست بر جای می نهند، تحت عنوان پسماندهای زیانبار، پسماندهلای خطرناك یا پسماندهای ویژه تعریف و دسته‌بندی شده‌اند. بزرگترین بخش از اینگونه پسماندها از تولید و مصرف میلیونها ماده شیمیایی سرچشمه می‌گیرند كه در قرن حاضر به جوامع و طبیعت معرفی شده‌اند و مكانیزم دفاعی طبیعی برای مقابله با آنها وجود ندارد.

در سال 1983 حداقل  365 میلیون تن پسماند خطرناك در كشور امریكا تولید شده‌است. كه معادل با 3/4 كیلوگرم به ازاء هر نفر در روز می‌باشد.

[salcedo, R.N, 1989]

تا پنجاه شاه پیش از این، توجهی به مسأله پساندهای خطرناك نمی‌شد. وقوع برخی  حوادث در كشورهای صنعتی سبب شد كه افكار عمومی نسبت به این مساله حساسیت نشان دهد و این حساسیت موجب وضع قوانین و مقرارت پیچیده و معضل برای مدیریت جامعه فرآیندهای تولید، نگهداری، حمل و دفع این مواد شده است.

از جمله این حوادث می‌توان به واقعه لاو كانال در امریكا و سوسو در ایتالیا اشاره كرد كه هر دو منجر به آلودگی شدید محیط و مرگ انسانها شدند.

حل و فصل مشكلات ناشی از تولید پسماندهای خطرناك بسیار پرهزینه است. میزان هزینه‌هایی كه در عرصه مدیریت پسماندهای خطرناك در كشورهای توسعه‌یافته به مصرف می‌رسید بین 1 تا 10 دلار به ازاء هر نفر در سال متغییر می‌باشد.

[ Yakwitz, Harvy, 1988]

در كشورهای در حال توسعه، مصرف بی‌رویه مواد شیمیایی از قبیل سموم كشاورزی سوختها و مواد نفتی، كودها و داروها و سایر مواد (كه گاه با سوبسیدهای دولتی عرضه می‌شوند)، فقدان مقرارت و آگاهی و حساسیت عمومی و فقدان دانش و تخصص در نهادهای دولتی موجب پدید آمدن ناهنجاریهای فراوان در مدیریت پسماندهای خطرناك شده است. ریخت و پاش مواد شیمیایی خطرناك و دفع نامناسب این مواد همراه با زباله‌های شهری و فاضلابها در كشور ما امری است كاملاً مشهود، روزمره و فراگیر. در عین حال، بخشی قابل توجهی از مشكلات مربوط به پسماندهای شیمیایی از كشورهای پیشرفته به كشورهای در حال توسعه منتقل می‌شود به عنوان مثال علیرغم منع شدید مصرف بی‌فنیلهای پلی كلره در كشورهای پیشرفته، هنوز هم این مواد به كشور ما وارد می شود و در صنعت تولید و انتقال نیروی برق به مصرف می‌رسد. از این رو راهكار و روش دفع این پسماندها به دلیل خطرناك بودنشان حائز اهمیت می‌باشد لذا هر كدام از راهكارهای دفع پسماندهای خطرناك می‌بایست تمام مراحل دفع این مواد را در برگیرد و در این میان دفع به روش لاگونهای تبخیری به عنوان یكی از روشهای دفع در مناطق گرمسیر؛ به دلیل توجیه اقتصادی و سهولت عملیات ساخت و سادگی دفع از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر روشهای مختلف دفع مواد زائد خطرناك، روش لاگونهای تبخیری به عنوان یكی از روشهای دفع پسابهای خطرناك با توجه به شرایط اقلیمی، جغرافیایی و اقتصادی ایران مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفته شده است.

علت انتخاب موضوع:

با توجه به اینكه برخی از صنایع آلودگی‌ها و پسابهای خطرناكی كه ایجاد می‌كند كه اثرات مخرب زیست محیطی دارند لذا لاگونهای تبخیری یكی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای دفع پسابهای خطرناك مایع می‌باشد؛ كه در مناطق گرمسیر كاربرد دارد و با توجه به اینكه هیچ دستورالعملی برای طراحی و ساخت بركه‌های تبخیری در داخل كشور وجود ندارد لذا هدف از این تحقیق ارائه راهكار مناسب جهت دفع مواد زائد خطرناك شیمیایی مایع به روش لاگون تبخیری می‌باشد

دسته :
برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد